Медицински изделия и помощни средства - Процедура

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 ЗХУ, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (чл. 73, ал. 1 ЗХУ).

Заявители могат да бъдат:

 • човек с увреждане;
 • родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;
 • лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 ЗЗДт;
 • ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане (в сила от 01.01.2020 г.) (арг. от чл. 75, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 2, т. 2-4 ЗХУ)

Целевата помощ се предоставя на правоимащото лице за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия само от лица, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ, с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 ЗХУ (чл. 69 ППЗХУ).

 • Заявление – декларация за отпускане на целева помощ по чл. 73 ЗХУ.
 • Заявена потребност във Формуляра за самооценка
 • Медицински документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК или от лекарските консултативни комисии (ЛКК), удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
 • Проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи, отпускани за ремонт;
 • Протокол от производител, вписан в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ, с който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване на изделието – само за изделията, изработвани по поръчка (чл. 70, ал. 2 ППЗХУ).
 • Документите се подават в Дирекция Социално подпомагане по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №
  910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост (чл. 21, ал. 4 ЗХУ).
 • Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се отпуска със заповед на директора на ДСП или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок след представяне на необходимите документи (чл. 70, ал. 1 ППЗХУ).
 • Заповедта за отпускане на целевата помощ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването ѝ заедно с индивидуалната оценка на потребностите.
 • Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта освен в случаите, когато изработването или ремонтът на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия изисква по-дълъг период и е удостоверено с документ от изпълнителя.
 • Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 ППЗХУ след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи потребността от
  тях (чл. 70, ал. 3-6 ППЗХУ).
 • Човекът с увреждане получава помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия след представяне на екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ.
 • Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания се изплащат от АСП. Средствата за реализираните целеви помощи на стойност до максималния размер за изработване, покупка и ремонт на съответното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие по чл. 68, ал. 2 ЗХУ се превеждат от ДСП по сметките на лицето, вписано в регистъра, което ги е предоставило.
 • Средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт се превеждат въз основа на представено от лицето, вписано в регистъра, искане в ДСП, към което се прилагат:
 1. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност – оригинал;
 2. заповед на директора на ДСП или на оправомощено от него длъжностно лице за отпускане на целевата помощ – оригинал;
 3. предавателно-приемателен протокол, подписан от представител на лицето, вписано в регистъра, и от човека с увреждане или от негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие и декларира неговото получаване;
 4. документ, издаден от производителя на медицинското изделие, който съдържа специфичните му характеристики съгласно заданието – само за изделията, изработвани по поръчка.

При преустановяване ползването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия те се връщат в ДСП с изключение на изработените по поръчка. Върнатите помощни средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции

 • Хората, на които е отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.
 • За получаване на паричната компенсация в срок до един месец от получаването на помощните средства, човекът с увреждане представя в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните документи:
  1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус;
  2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото средство.
 • Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок от представянето на документите издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация.
 • Парична компенсация  получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст.
 • Лицата, които ползват личен превоз, получават парична компенсация размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус.
 • Паричната компенсация се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта, в рамките на бюджетната година.